Схеми на прием на БАД

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО

 ЧИСТОТА - ЕНЕРГИЯ - ХАРМОНИЯ

Биологично активните добавки към храната на Корпорация „Сибирско здраве” в схемите за корекция на храненето при най-разпространените заболявания.

БАД към храната, използвани в качеството си на елемент от храненето и диетата, са още едно средство в арсенала на лекаря за повишаване на ефективността на лечебно-профилактичните дейности.

Възможните показания за прием на различните БАД са формирани съобразно състава им и парафармацевтичното действие на компонентите им.

Както сочат изследванията и практическият опит в приема на БАД, най-голям профилактичен ефект се достига при комплексно изписване на БАД, които имат различни приложни точки и влияят на различни звена от патофизиологичните механизми на развитие на едно или друго заболяване.

БАД към храната, по правило, добре се съчетават помежду си, затова могат да се приемат в най-разнообразни комбинации, като взаимно допълват и усилват действията си. При корекция на храненето при вече формирана патология, БАД добре се съчетават и с повечето лекарствени средства.

Възможните схеми на комплексен прием на БАД в качеството им на спомагателен компонент на храненето при различни заболявания са представени в началото на всеки раздел.

За основен принцип на формиране на оздравителна програма както с цел първична и вторична профилактика, така и при лечение, можем да считаме поетапното и комплексно използване на БАД към храната, с оглед състава, направлението на действие, особеностите на парафармацевтичните свойства.

I етап (подготвителен) – ендоекологична санация (детоксикация), включваща ограничаване на постъпването на токсични вещества и обратното всмукване на продукти на обмяната (ентеросорбция), вътрешно стимулиране на процесите на обезвреждане и извеждане на тези вещества от организма (лимфосанация и лимфостимулация), а също така и стимулиране на вътреклетъчните механизми на саногенеза.

За тази цел се използват БАД „Извори на чистота” и БАД – природни фитосорбенти (серията „Лимфосан”).

II етап – включва две основни направления: активация на регулативните системи на организма и метаболитна корекция.

Активацията на регулативните системи включва:

-        Неспецифична активация на регулативните системи и процесите на обмен (БАД на адаптогенна основа – „Адаптовит”, „Панторал”);

-        Хармонизация и синхронизация на взаимодействието на органите и функционалните системи в организма с използването на регулатори на биоритмите („Ритми на здравето”, линията „Жива клетка”, „Синхровитал“) и „биоенергийни коректори” (йоно-структурирани балсами от серията „Сибирски прополис”).

Метаболитната корекция включва:

-        Попълване на дефицита на макро- и микронутриенти, витамини, незаменими аминокиселини и други биологично активни вещества от групата на нутрицевтиците („ПИК”, линия „Тримегавитал“, „Карнитрин” и др.);

-        Поддържане на функционалната активност на органите и системите чрез употреба на БАД от групата на специфичните парафармацевтици (серията фиточайове „Целебните билки на Олхона”, линията „Органични минерали”, линия „Елемвитали“, целебните видове мед и др.).

Както вече споменахме, подобно разделение е до голяма степен условно, тъй като повечето БАД притежават комплексни свойства, присъщи на различни групи. Например, „Елемвитал с калций” може да се разглежда и като нутрицевтик (източник на микро- и макроелементи), и като парафармацевтик, тъй като притежава специално направление на действие (повишаване на нивото на усвояване на калций и укрепване на костната тъкан).

Разделението на групи е полезно в практически план, тъй като систематизира и структурира БАД според основните им свойства и така позволяза да се оптимизират схемите за тяхното предписване (последователността на прием и възможните съчетания). Професионалният лекар безусловно може да разработи и собствени схеми, особено с натрупването на личен опит в комплексната употреба на БАД към храната за корекция на заболявания в неговата област на медицинска практика.

Трябва също така да се помни, че БАД към храната не са лекарствени средства и количеството активни вещества в тях е по-ниско, отколкото във фармацевтичните препарати. Затова лекарят (при достатъчно натрупан опит) може да използва по-големи дози от препоръчаните в листовките. Това важи и за областта на противопоказанията. Както и при изписването на лекарства, лекарят може самостоятелно да определи схемата на лечение под личния си контрол и на своя отговорност.

При профилактическия прием и в комплексните схеми целесъобразно е да се започва с БАД, които способстват ендоекологичната санация на организма. Освен общите ентеросорбационни и лимфостимулиращи ефекти, БАД от дадената група имат и специфични парафармацевтични свойства. Затова съществува възможност за избор на една или друга БАД с оглед водещите симптоми у конкретния пациент.

Продължителността на първия етап, по правило, трябва да е не по-малка от 2-4 седмици. Възможно е да се увеличи продължителността до месец и повече, а също и да се назначат повторни курсове след прекъсване. Възможно е да се съвместяват БАД от първия етап с БАД от втория; в този случай приемът им е най-добре да се раздели по часове.

През втория етап е възможна употребата на някоя една БАД, която най-точно съответства на индивидуалните особености на протичане на основния процес, като се имат предвид съпътстващите заболявания. Същевременно за постигане на най-голям ефект е оптимално да се използва по една БАД от всяка подгрупа, тъй като, както вече споменахме по-горе, те имат различни механизми на действие и приложни точки.

От средствата за биоенергийна корекция може да се изберат индивидуално най-подходящите БАД – или БАД със стимулиращо действие (адаптогени), или БАД с хармонизиращо биоритмите действие („Ритми на здравето”).

Средствата за метаболитна корекция от групите на нутрицевтиците и парафармацевтиците добре се съчетават, взаимно допълват действията си и могат да се използват паралелно.

Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за поддържане здравето на всички органи и системи на човека на нивото на клетките,  от които те са съставени. От научна гледна точка това е напълно оправдано,  защото всяка болест започва със заболяване на отделната клетка и чак след  това обхваща целия орган. Това означава, че като въздействаме върху състоянието на клетките, ние въздействаме върху най-ранните причини за болестта.  За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена дейност и здравето на  тази клетка. Независимо от многообразието на заболяванията при човека, в  основата на всички клетъчни нарушения лежат три главни причини:

 

  • първо, върху клетката могат да въздействат външни фактори (токсични вещества, попаднали от околната среда, метаболити и вредни продукти от обмяната), които замърсяват междуклетъчното пространство, т.е. външната  среда на клетката;
  • второ, това е изтощаването на адаптационните ресурси на клетките, т.е.  намаляване на тяхната способност да се приспособяват и да се противопоставят на различни физични и химични фактори. Нормално всяка клетка  има много големи запаси издръжливост, които й позволяват успешно да  съществува в условията на постоянно променяща се околна среда. При намаляване на адаптационните ресурси неизбежно настъпва увреждане на  клетките и се развива някаква болест;
  • трето, това е нарушаването на вътреклетъчните процеси в резултат на недостиг на регулаторни биологично активни вещества, които получаваме от  храната. Това са преди всичко витамини, витаминоподобни съединения,  микроелементи и други хранителни вещества, които по време на цялата ни  еволюция са постъпвали в организма и са регулирали много вътреклетъчни процеси.

 

Това са трите фундаментални причини в основата на повечето нарушения на здравето. Всеки от нас може да разбере и да се научи своевременно да въздейства  върху тях, за да може да своевременно да се предпази от усложнения и да поддържа здравето си.  Именно от разбирането на тези предразполагащи фактори започва пътят към истинското здраве, което се създава от три основни елемента – чистота на вътрешната среда, висока адаптационна енергия и хармонично  функциониране на клетките на нашия организъм.

Именно по този път – чрез очистване, възстановяване на адаптационните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хранителните добавки на  Корпорация “Сибирско здраве” спомагат за поддържане на здравето. Тези основни принципи  на лечение и профилактика на повечето най-разпространени заболявания определят трите основни направления, в които се разработват и създават нашите продукти:


ЧИСТОТА 

ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки,  токсини и други вредни вещества

 

Ендоекология – чистота на вътрешната среда на организма

Ендоекологията е наука, която разработва методите и средствата, позволяващи да се поддържа вътрешната чистота на организма, и по този начин осигурява нормалната жизнена дейност на всички органи и тъкани. Ендоекологията е ново разклонение на научната медицина, което е призвано не да лекува заболявания, а на първо място да се занимава с профилактика, което е изключително важно в съвременните условия.


ЕНЕРГИЯ

адаптогенна корекция чрез хранителни добавки на основата на природни  адаптоген

 

Адаптационна медицина – от глъбините на вековете


Без съмнение, в процеса на еволюцията човекът е намирал не само вътрешни си резерви за самосъхранение, но е използвал и различни природни вещества, притежаващи адаптогенни свойства. Известно е, че адаптогените са използвани широко в народната медицина в Сибир, Китай, Алтай, Тибет и другите страни от Югоизточна Азия. Сведения за това могат да се намерят в най-древните медицински трактати на тибетската и индийската медицина. Идеите на древните лечители не са загубили актуалността си и в съвременната наука - съществува направление в медицината, което се занимава с възможностите за приспособяване на човека към външната среда, а също така се разработват методи и средства за повишаване на тези възможности, които наричаме адаптационна медицина. 

 


ХАРМОНИЯ

метаболитна корекция чрез хранителни добавки, попълващи недостига на  основни биологично активни вещества и нормализиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни  процеси

 

Хронобиология – биоритми и здраве

Хронобиологията е наука, изучаваща условията за възникване, природата, закономерностите и значението на билогичните ритми, а също и връзката между биоритмите и здравето на човека.

 

 

ЧИСТОТА

 

ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки, токсини и други вредни вещества

 

 

ЕНЕРГИЯ

 

адаптогенна корекция чрез хранителни добавки на основата на природни адаптогени от растителен и животински произход;

 

 

ХАРМОНИЯ

 

метаболитна корекция чрез хранителни добавки, попълващи недостига на основни биологично активни вещества и нормализиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни процеси.

 

 

 

 

 

Ориентировъчна схема на комплексния прием на БАД:

I етап

 

 

II етап

ден

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

ендоекологична санация

 

активация на регулативните системи

 

регулация на биоритмите

биоенергийна корекция

 

клетъчно-метаболитна корекция

поддържане на функционалната активност

Нагоре